Versenyszabályzat

Országos Elsősegély-ismereti Verseny 2019.

Versenyszabályzat

 

Bevezetés

A versenyszabályzat célja az Országos Elsősegély-ismereti Verseny tisztaságának és eszmeiségének megőrzése.

 

1. A szabályzat hatálya

1.1. A szabályzat előírása az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány, az Országos Mentőszolgálat és az Első Láncszem Kft. (elsosegely.hu) - (továbbiakban: Szervezők) szervezett Országos Elsősegély-ismereti Verseny 2019 egészére vonatkozik.

A nevezés leadásával (regisztráció), a csapat tagjai elfogadják, és magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el a versenyszabályzatot. Az Országos Elsősegély-ismereti Verseny 2019 valamennyi versenyfordulóján és szituációs döntőjén megjelent felkészítő, kísérő, sajtó képviselő, meghívott és vendég, a versenyen való megjelenésével, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglaltakat.

 

2. A verseny célja

2.1. Az elsősegélynyújtás iránt érdeklődő, illetve abban jártas diákok ismereteinek kialakítása, illetve bővítése.

2.2. Az elsősegély-ismeretekhez szükséges biológiai, anatómiai, élettani ismeretek fejlesztése.

2.3. Az iskolai egészségnevelés előmozdítása, a diákok egészségfejlesztési lehetőségeinek bővítése.

2.4. Felhívni a figyelmet a tantárgyak közötti kapcsolatra és az együttműködés lehetőségére.

2.5. Előmozdítani az oktatási és egészségügyi dolgozók/intézmények közötti kapcsolatot.

2.6. Az iskolán belüli, valamint az iskolák és szervezetek közötti kooperáció megteremtése.

2.7. Az elsősegélynyújtáshoz és egészségfejlesztéshez tágabb értelemben kapcsolódó területek megismertetése (tűzvédelem, baleset megelőzés stb.).

2.8. A határon túli magyar nyelvű oktatás támogatása.

2.9. A diákok társadalmi szerepvállalásának és értékközvetítésének fejlesztése. 

 

3. A Verseny felépítése

3.1. A csapatok három fordulón keresztül a http://iskolaiversenyek.hu oldalán feladatsorokat oldanak meg, amelyeket a megadott határidőre interneten keresztül küldenek vissza.

3.2. A döntőre – melynek helyszíne legkésőbb a harmadik forduló meghirdetésekor ismertetésre kerül - a legjobban szereplő, valamint a verseny honlapján közzétett feltételeket teljesítő csapatok kapnak meghívást.

 

4. Nevezés

4.1. A versenysorozaton való részvétel feltétele az érvényes regisztráció, a nevezési díj befizetése (kivétel a mentesülő csapatok).

4.2. Az érvényben lévő adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok figyelembe vételével a regisztrációt kizárólag 18. életévét betöltött személy végezheti el, aki a regisztrált csapattagok oktatási intézményével munakviszonyban áll. 

4.3. A versenyre minden hazai és határon túli iskolai tanuló, bármely iskola típusból jelentkezhet a meghirdetett kategóriának megfelelően.

4.4. Általános iskolai kategóriában jelentkezhet minden olyan tanuló, aki általános iskola 7-8. évfolyamára vagy középiskola, ennek megfelelő osztályába jár. Életkori kikötés legalább betöltött 12. életév, legfeljebb még be nem töltött 15. életév. A döntőbe került csapatoknál a csapattagok diákigazolványukkal és OM azonosítójukkal kell, hogy igazolják életkorukat.

4.5. Középiskolai kategóriába jelentkezhet minden olyan tanuló, aki hagyományos (4 osztályos) középiskola 1. évfolyamának megfelelő, illetve afeletti évfolyamokon tanul. Életkori kikötés legalább betöltött 14. életév, legfeljebb még be nem töltött 20. életév.

4.6. Nem feltétel, hogy a csapat valamennyi tagja egyazon osztályban tanuljon, a kategória feltételeinek azonban minden tagnak meg kell felelnie.

4.7. A Szervezők külön engedélyével az is lehetséges, hogy a csapattagok nem egyazon iskola tanulói legyenek. Így lehetőség nyílik ifjúsági szervezetek, mozgalmak nevezésére is. A döntő előtt ellenőrzésre kerül, hogy a tanulók diákigazolványában NEM olyan tanintézmény szerepel, amelyből más csapat is képviselteti magát. Így pl. kollégium, ifjúsági szervezetek stb. tagjai csak úgy kerülhetnek a döntőbe, ha az adott anyaintézményből más csapat nem került be.

4.8. Az elsősegély-ismereti verseny a társadalmi elsősegélynyújtás szakmai fejlődését hivatott szolgálni, ezért a versenyen csak és kizárólag laikus elsősegélynyújtók vehetnek részt.

4.9. Az Országos Elsősegély-ismereti Verseny országos döntőjén való részvételre az a Szervezők által meghívott csapat jogosult, mely a bejutás feltételeit teljesítette.

4.9.1. A döntőn egy iskola, kategóriánként csak egyetlen csapattal képviseltetheti magát. Amennyiben több csapat is elérte a döntőbe jutás lehetőségét, iskolán belül kell megnevezni az induló csapatot.

4.10. A Szervező egyéni mérlegelés esetén lehetőséget biztosíthatnak olyan csapatok nevezésére is, akik a fenti nevezési kritériumoknak nem tesznek eleget.

4.11. A csapatnak felnőtt képviselőt kell megneveznie a regisztráció során (korábban felkészítő), aki a döntőbe kerülés esetén a csapatot elkíséri, ott a csapattagok felügyeletét biztosítják. A felnőtt képviselő személye nincs kikötve, lehet pedagógus, egészségügyi dolgozó, családtag stb.

4.12. A döntőbe nem került csapatok felnőtt képviselőjének/felkészítőjének lehetősége van versenybírói feladatra jelentkezni. Ld. 8.3. pont.

4.13. A regisztrációval a csapattagok és a felkészítő elfogadja, hogy egyes szöveges és képi információkat a szervezők nyilvánosságra hozhatnak.

4.13.1. A regisztrációt követően nyilvánosságra kerül a csapat neve, a csapattagok és a felkészítő neve és az az iskola neve.

4.13.2. A képi elemek közül nyilvánosságra kerül a csapat által feltöltött képek (regisztráció), az egyes fordulókban feladatként elküldött fényképek (kötözések, mentőállomás) és filmfelvételek, továbbá a döntőn készült fényképek és filmfelvételek.

4.13.3. A felkerült fényképeket és filmfelvételeket a felkészítő kérésére, pontos megjelenési adatok megadásával a szervezők a lehető legrövidebb időn belül eltávolítják, ezzel próbálva védeni a személyiségi jogokat.

4.13.4. A Szervezők ugyanakkor kijelentik, hogy az információkat harmadik félnek nem adják ki, különös tekintettel a képi elemekre.

 

5. A csapat

5.1. A csapat három főből áll, melyből egy fő csapatkapitány.

5.2. A csapat az érvényes nevezés határidőre történő leadását követően indulhat el a versenysorozaton.

5.3. A csapat összetételén, valamint a csapatkapitány személyén (a nevezés leadását követően) változtatni csak különösen indokolt esetben lehet, melyről a szervezőket e-mail formájában jóváhagyás céljából haladéktalanul értesíteni kell.

5.4. A csapatnak felnőtt képviselőt kell megjelölnie.

 

6. Írásbeli fordulók

6.1. Az írásbeli fordulók feladatai a megadott időpontokban a verseny honlapján jelennek meg.

6.2. Az írásbeli feladatok az egyes kategóriában eltérőek lehetnek.

6.3. A csapatoknak különböző típusú feladatokat kell megoldaniuk: teszt, kép- és ábraelemzés, kísérlet, szituációs gyakorlat és kifejtendő kérdés.

6.4. A feladatsorok visszaküldése a bejelentkezést követően lehetséges, az egyes feladatsorok külön-külön is leadhatóak.

6.5. A határidőt követően a feladatsorok helyes megoldása, valamint a csapatok elért pontszáma megjelenik.

6.6. Az egyes fordulók összpontszámának súlyozása eltérhet, ennek elsődleges célja a motiváció megtartása.

6.7. A határidőn túl érkezett feladatokat a szervezőknek nem áll módjában elfogadni.

6.8. A megoldásokkal kapcsolatos észrevételekre általában 4 nap áll rendelkezésre. Az észrevételeket a szervezők csak az online felületen fogadják el.

6.9. Reklamáció indokolt az alábbi esetekben:

- a válasz a megadott szakirodalomban eltérő;
- a válasz biológiai, anatómiai, élettani, kémiai ismeretek esetében nem található meg a verseny honlapján megadott tankönyvekben, illetve abból nem következtethető ki;
- a válasz egészségnevelési és egészségfejlesztési, tűz- és katasztrófavédelmi, valamint baleset megelőzési ismeretek témakörben nem található meg az aktuális fordulóhoz megadott nyomtatott vagy internetes irodalomban;
- a feladat megoldása félreértésre adhat okot;

6.10. Reklamáció NEM indokolt abban az esetben:

- ha elsősegély-ismeretei témakörben az összkérdések kevesebb, mint 20%-ára nem található válasz a megadott irodalomban;
- összefüggésre vonatkozik, amely a megadott irodalomban leírva meg nem található, de kikövetkeztethető;

6.11. Az írásbeli fordulók témakörei és irodalma:

- elsősegély-nyújtási ismeretek – a verseny honlapján megadott internetes irodalmak;
- biológiai, anatómiai, élettani, kémiai ismeretek – a verseny honlapján megadott tankönyvnek minősített irodalmak, amelyek megfelelnek a NAT követelményeinek;
- egészségnevelési és egészségfejlesztési ismeretek – az aktuális fordulóhoz megadott internetes irodalom;
- tűz- és katasztrófavédelmi ismereteke – az aktuális fordulóhoz megadott internetes irodalom;
- baleset megelőzési ismeretek - az aktuális fordulóhoz megadott internetes irodalom;

 

7. Döntő

7.1. Döntőbe azon csapatok kerülnek:

 • akik a három írásbeli forduló alapján a legjobb eredményt érték el,
 • azonos pontszám esetén a 3., majd a 2. forduló jobb eredménye számít,
 • egy iskola, egy kategóriában, egyetlen csapattal képviseltetheti magát.

A döntőn NEM vehet részt olyan csapat, amelynek legalább két tagja az előző évi döntőn is részt vett, azonos kategóriában. Egyetlen, korábbi döntőn részt vett csapattag részvétele megengedett, illetve megengedett a csapat azonos összetétele, amennyiben az előző évhez képest más kategóriában indulnak. 

7.2. A döntő, az értékelés szempontjából írásbeli fordulóból és szituációs állomások teljesítéséből áll.

7.3. Az írásbeli forduló összpontszáma mindkét kategóriában 70 pont, a kitöltésre rendelkezésre álló idő azonban eltérő. Általános iskolás kategóriában 60 perc, középiskolás kategóriában 45 perc. Témája: elsősegély-ismeret, ld. 7.14. pont. A feladatok 50%-a a három írásbeli forduló korábbi, elsősegély-ismereti feladataival teljesen megegyező. Az írásbeli eredménye az összeredmény számításánál (írásbeli és szituációk) az elért pontszám alapján kerül beszámításra.

7.4. A szituációs feladatok versenyállomásokon történnek.

7.4.1. A döntőn legalább nyolc elsősegélynyújtás gyakorlati állomást kell működtetni. A gyakorlati állomások többsége a szabadban kerül megrendezésre, az időjárásinak megfelelő öltözet a csapattagok felelőssége.

7.4.2. A versenyen az elsősegélynyújtás gyakorlati állomások mellett további állomás(ok) is szerepelhetnek, de azok értékelése kizárólag az elsősegélynyújtás gyakorlati állomásoktól elkülönítetten történhet.

7.5. A versenyre történő felkészülés, a feladatok és az ellátás szakmai anyagát, a 7.15. pont tartalmazza.

7.5.1. A versenyfeladatok kidolgozása során a versenykiírásban meghatározott szakirodalmat kell figyelembe venni.

7.6. A gyakorlati állomásokon a csapatok a szituációs, gyakorlati mellett elméleti kérdés is adható, ha a kérdés a szituációs feladat egyértelműbb értékelését szolgálja.

7.7. A feladatokat úgy kell megszervezni, hogy azok a rendelkezésre álló idő alatt (a szakmai szabályokat betartva) megoldhatóak legyenek.

7.8. A versenyfeladatok megvalósítása során törekedni kell a baleseti szimuláció alkalmazására.

7.9. A gyakorlati állomásokon a csapatok összesen 10 percet töltenek, ebből a feladat megoldása 7 perc, további 3 perc áll az állomásvezető versenybíró rendelkezésére az értékeléshez. Két állomás között legfeljebb 5 perc menetidő áll a csapatok rendelkezésére.

7.10. A csapat három főből áll, melyből egy fő csapatkapitány.

7.11. A csapatkapitány feladata, hogy a döntőn az elsősegélynyújtók biztonságát szem előtt tartva irányítsa az ellátást.

7.12. A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a csapatnak törekednie kell az időkeret betartására.

7.13. A csapat a verseny során kizárólag a saját tudására támaszkodhat, külső segítséget nem vehet igénybe.

7.14. A csapat (versenyző) felszerelése és segédeszközei

7.14.1. Az országos döntő állomásai a szabadban kerülnek kialakításra, ezért csapat egységes öltözetét úgy kell megválasztani, hogy az megfeleljen az időjárásnak, nyújtson kellő védelmet, és ne akadályozza az elsősegélynyújtásban.

7.14.2. A döntőre elsősegély felszerelést nem kell hozni, a szervezők biztosítanak minden szükséges eszközt. 

7.14.3. Amennyiben a csapat saját eszközöket is szeretne használni, azok kizárólag az alábbiak lehetnek:

fertőtlenítőszer, sebfedő, kötésrögzítő, háromszögkendő, égési kötszer, takaró.

Kifejezetten tiltott, sürgősségi ellátásban használt eszközök használata, így pl. tourniquet, vérzéscsillapító por, nyakrögzítő, sürgősségi táska, vérnyomásmérő, pulzoximéter stb.

7.15. Az írásbeli és szituációs döntő követelményei

 • Veszélyhelyzet felismerése, segélyhívás ismerete, helyszín biztosítása, cselekvés sürgősségi helyzetben, mentőhívás
 • Elsősegélykészlet tartalmának, kötszereinek ismerete
 • Eszméletlen bajbajutott légútbiztosítása – stabil oldalfektetés, farönkgörgető technika
 • *Alapszintű újraélesztés, defibrillátor használat
 • Vérzések - horzsolás, gyenge, erős, orr, hallójárat, szájüregi, nyílt mellkas, nyílt has, kivérzéses sokk
 • Amputáció
 • Bőrben rögzült idegen test
 • Égés első-, másod-, harmad-, negyedfok
 • Fagyás
 • Marószer okozta sérülés - bőr, szem, tápcsatorna
 • Áramütés
 • Mérgezések – etil-alkohol, gyógyszer, szén-monoxid, klórgáz, szén-dioxid, étel
 • Állati csípés, harapás, allergia, súlyos allergiás reakció
 • Végtagsérülések (felső és alsó végtag) - zárt és nyílt törés, rándulás, ficam
 • Koponyasérülés, agyrázkódás
 • Gerincsérülés (magasból esett, gázolt)
 • Mellkas-, medencesérülés
 • Gépkocsiból történő kiemelés
 • Bukósiak eltávolítása
 • Hőártalmak - napszúrás, lehűlés
 • Görcsroham
 • Agyi érkatasztrófa
 • Asztma, légúti és bőr allergia
 • Angina, infarktus
 • Menstruáció, vakbélgyulladás
 • Lecsökkent vércukorszint

*A komplex újraélesztés (CPR) és a félautomata defibrillátor használatának ismerete NEM szükséges előfeltétel, ez a döntő első napján oktatás tárgya a legújabb protokoll szerint!

7.16. A döntő részletes pontozása, az írásbeli és szituációs gyakorlat pontszámainak aránya a döntő első napján kerül meghirdetésre.

7.17. A szituációs verseny lebonyolításával kapcsolatos további szabályok a helyszín ismeretében, a felkészítők bevonásával a szituációs verseny megkezdéséig meghirdetésre kerül.

Különös tekintettel az alábbi szempontokra:

-          kísérők tartózkodása a verseny során

-          csapatokat kísérő felkészítők szerepe

-          info-kommunikációs eszközök használata

7.18. Amennyiben a szituációs döntő megvalósítása a szervezők hibáján kívül, harmadikfél miatt meghiusul a szervezők a nevezési díjat visszatérítik. A  csapatok ezen felül kártérítési igénnyel nem éhetnek. 

 

8. Versenybíróság, versenybírók

8.1. A verseny szakmai értékelését és minden ezzel kapcsolatos tevékenységet a versenybíróság vezetése végzi.

Alapesetben a versenybíróság tagjai:

-          Chrenkó Tímea (EOKTA)

-          Marsi Zoltán (EOKTA)

-          Dr. Mártai István (MOT)

-          Nagy Ferenc (MMSZ)

-          Nagy Zsolt (OMSZ)

 

8.2 Az egyes helyszíneken a versenybírók végzik a feladatok értékelését és pontozását.

8.3. A versenybírók döntő az Országos Mentőszolgálat aktív dolgozói, pedagógusok, illetve orvostanhallgatók közül kerülnek kiválasztásra. A döntőbe NEM került felnőtt képviselők/felkészítők lehetőséget kapnak versenybírói feladatok ellátására. Ez jelentkezés és visszaigazolt meghívás alapján történik. A versenybírók anyagi juttatásban nem részesülnek.

8.4.  A verseny értékelésének általános szempontjai előzetesen a versenybíróság vezetése és a versenybírók között egyeztetésre kerülnek, ennek célja az egységes szemlélet szerinti értékelés.

8.5.  Az egyes gyakorlati feladatok közvetlenül a verseny megkezdése előtt kerülnek személy szerinti kiosztásra.

8.6.  Azokon a szituációs helyszíneken, ahol az elvégzendő feladat összetettebb, vagy több beteg/sérült ellátása szükséges, több versenybíró végzi az értékelést.

 

 

9. Értékelés

9.1. A versenyen értékelni kell az ellátás hatékonyságát (elsősegélynyújtás technikája), a lelki támogatást, a csapatmunkát, segélyhívást.

9.2. A versenyforduló eredményhirdetését ünnepélyes keretek között, lehetőleg a média jelenlétében kell megtartani.

9.3. A versenybíróság, a verseny megkezdése előtt, a verseny gyakorlati elsősegélynyújtás állomásait, nehézségi szintjüket (a feladatmegoldáshoz szükséges szakmai kihívás alapján) figyelembe véve rangsorolja.

9.4. Pontegyenlőség esetén az így rangsorolt állomásokon elért eredményt kell a döntéshez figyelembe venni. A kiemelt állomások a döntő megkezdése előtt megnevezésre kerülnek.

9.5. A versenybírók az előre elkészített pontozólap alapján értékelik a csapat tevékenységét, az adott állomáson kapható pontérték előre meghatározásra kerül.

9.6. Az értékelés során töredékpont és pluszpont nem adható.

9.7. Az állomásvezető-versenybíró értékeli a csapatot, melynek során köteles minden pontvesztést megindokolni. Az értékelést követően az állomásvezető-versenybíró és a csapatkapitány aláírásával hitelesíti a pontozólapot.

9.8. A feladat megoldása minden esetben a megkezdését követő 7. percig tart, még akkor is, ha a csapat az ellátást már korábban befejezettnek minősítette. Az értékelésre legfeljebb 3 perc vehető igénybe.

9.9. A végeredmény:

 • írásbeli fordulón elért eredmény 10%,
 • kötelező elemek 10%
 • szituációs állomások 80%

 

 

10. Óvás

10.1. Óvás abban az esetben terjeszthető elő, ha az adott ellátás pontozását és annak indoklását a csapat nem fogadja el.

10.2. Az óvást kizárólag a csapatkapitány terjesztheti elő az érintett állomáson, az értékelést követően, írásban (a pontozó lap megjegyzés rovatában) az állomásvezető versenybíró egyidejű tájékoztatásával.

10.3.  Az állomás elhagyását követően óvás nem terjeszthető elő.

10.4.  Az óvásokról az illetékes versenybíróság dönt.

10.5.  A versenybíróság döntése végleges és megfellebbezhetetlen.

10.6. A versenybíróság az óvást köteles körültekintően kivizsgálni, mindkét felet, szükség esetén valamennyi érintettet meghallgatva.

10.7. A versenybíróság döntését köteles megindokolni.

10.8. Az óvást, az ezzel kapcsolatos versenybírósági döntést, annak indoklását, a versenyt záró általános értékelés részeként a csapatokkal ismertetni kell.

 

 

11. Kísérők, nézők, vendégek

11.1. A verseny területén tartózkodók kötelesek a versenyrendezőség utasításait betartani. A verseny időtartama alatt a versenyterepen csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak, és nem tarthatnak a csapatokkal (versenyzőkkel) olyan kapcsolatot, mely a verseny eredményét befolyásolhatja.

 

 

12. Sajtó

12.1. A sajtó képviselői a verseny dokumentálása céljából az állomásokra kizárólag a versenybíróság engedélyével (sajtó-kitűző) léphet be. Az állomáson belül (az ellátást nem befolyásolva) a versenybírók által kijelölt helyen tartózkodhatnak.

12.2. A sajtó képviselői a versenyterepen kötelesek betartani a versenybíróság, és a rendezőség utasításait.

 

2018. november 11.

Országos Elsősegély-ismereti Verseny Versenyszervező Bizottság

 

Támogatóink